کامپوننت قرارملاقات Print
کامپوننت قرار ملاقات جهت هماهنگی و رزرو وقت ملاقات با استاد ایجاد شده است. با استفاده از این کامپوننت استاد میتواند وقتهای خالی خود را در سیستم مشخص نماید و مراجعین (دانشجو) با رزرو یکی از وقتهای خالی درخواست یک جلسه مینماید.  در پایان استاد با تایید  وقت رزرو شده موافقت خود را اعلام مینماید و یا با عدم تایید وقت ملاقات این درخواست را رد مینماید. درضمن در هر صورت تایید یا عدم تایید مراجع نامه الکترونیکی از جانب استاد و از طریق سیستم دریافت میدارد مبنی بر تایید یا عدم تایید درخواست وی.
راهنمای استفاده از کامپوننت در دسترس است