کامپوننت خبرنامه Print

كامپوننت خبر نامه (communicator) در سایت صفحات خانگی نصب شده است. ماژول ثبت نام در خبر نامه نيز در سايت فعال شده است. كه مراجعين به سايت بتوانند از طريق آن در خبر نامه سایت مشترك شوند.
كامپوننت communicator(خبرنامه) شامل سه بخش configuration و Subscriber Management و Newsletter Management مي باشد.
  • در قسمت configuration ميتوان تنظيمات مربوط به ايميل و نحوه ارسال را انجام داد
  • در قسمت Subscriber Management ميتوان مشتركين خبر نامه را مديريت نمود
  • و در قسمت Newsletter Management ميتوان اخبار و يا متنهاي جديد و مورد نظر را گذاشت (از طريق ويرايشگر ها) و آنها را ارسال نمود.